पहिलो खजान्चीको हस्ताक्षर भएको १०० रूपैयाँ नोटको मूल्य एक लाख

विजयराज खनाल

काठमाडौं, चैत १५